המשרד מתמחה בתחום המשפט המינהלי והמכרזים אל מול משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים, ואף מייעץ לגופים מינהליים ומייצגם במסגרות ובערכאות השונות. טיפול המשרד בנושאים מינהליים מתחיל כבר בשלביו המוקדמים של המעשה המינהלי עד לטיפול בתביעות, עתירות ותובענות מינהליות ופניות לבית המשפט העליון בשבתו כבג”צ. במהלך השנים צבר צוות המשרד נסיון רב בתחום ההכנה והליווי של גופים מינהליים ופרטיים, מקומיים ובינלאומיים, בקשר למכרזי תשתית ובניה, מקרקעין, ניהול, ביטחון, אבטחה, כח אדם, רכש, טכנולוגיה ועוד. למחלקת הליטיגציה במשרד נסיון רב גם בתחום תקיפת החלטות מינהליות ובכלל זה בערעור על החלטות משרדי ממשלה ורשויות אחרות במכרזים ובהליכים דמויי מכרז לרבות בניהול הליכים בפני בית המשפט לעניינים מינהליים ובפני בית המשפט העליון.

תיקים לדוגמה:

•  פסילת תנאי במכרז בשל היווצרות ניגוד עניינים.

•  קבלת עתירה וקביעה שמחירים שהוצעו במכרז אינם יכולים להוות סוד מסחרי ויש לחשפם.

•  ערעור בנושא פסילת הצעה במכרז בשל הצעת מחירים גירעוניים.

•  קבלת עתירה לביטול מכרז בשל הליך בחירה פסול.

•  דחיית עתירה מנהלית לפסילת זכייה במכרז.

•  קבלת תביעה להשבת דמי מים שנגבו ביתר וקביעה שרשות מקומית אינה רשאית לפי דין לגבות דמי מים בגין “פחת” מים.

•  דחיית עתירה לביטול מכרז למרות קביעה בדבר פגמים מסוימים שנפלו בעריכתו.

•  ערעור בנושא פסילת הצעה גבולית במכרז.