נועם רוזנברג

שותף

נולד בישראל בשנת 1976 והוסמך כעורך דין בישראל בשנת 2003.

נועם מביא עימו ניסיון רב בהובלת תהליכי גיוסי הון וחוב בבורסה בתל אביב, הן מהציבור והן מגופים מוסדיים, לרבות באמצעות כתיבת תשקיפים, תשקיפי מדף ודוחות הצעת מדף. במסגרת עבודתו הוביל פעמים רבות צוותים שעסקו, בין היתר, בגיוסי הון ראשוניים מהציבור (IPO), הצעות פרטיות ואיגוחים וכן הוביל צוותים בייצוג לקוחות רבים, בעניינים מסוגים שונים, אל מול רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, חברות חיתום, משקיעים מסווגים ומול חברות נאמנות רבות.

בנוסף, ייצג הן גופים מוסדיים והן את חברות החיתום המובילות בארץ כחלק מתהליכי גיוס כספים, הן באמצעות פרסום תשקיפים והן באמצעות גיוסים פרטיים.

עוסק רבות בעסקאות מימון פרטיות מטעם גופים מוסדיים של מתן הלוואות לחברות שונות, הן ציבוריות והן פרטיות.

כמו כן, מלווה חברות ציבוריות וכן תאגידים מדווחים נוספים בטיפול השוטף במסגרת החובות החלות עליהן מכוח דיני ניירות ערך, לרבות הכנת דוחות תקופתיים, דוחות רבעוניים ודוחות מיידיים.

בנוסף, נועם הוביל הסכמי השקעה של חברות פרטיות, הן מצד משקיעים והן מצד חברת היעד. במסגרת עסקאות השקעה מסוג זה היה אחראי לביצוע בדיקות נאותות מעמיקות ונרחבות.

כמו כן, נועם מנהל בטיפול בנושאים השוטפים המסחריים של חברות, לרבות עבודה מול הדירקטוריון ונושאי המשרה של החברה, עריכת הסכמים שונים הנדרשים במהלך פעילותן המסחרית והעסקית וכן התקשרויות הנוגעות לקניין רוחני, הסכמי סודיות, הסכמי העסקה, הסכמי ייעוץ, שיתופי פעולה ועוד.