ספיר ירקוני

עו"ד

נולד בישראל והוסמך כעורך דין בישראל בשנת 2019.

ספיר מלווה חברות ציבוריות וכן תאגידים מדווחים נוספים, בטיפול השוטף במסגרת החובות החלות עליהן, מכוח דיני ניירות ערך, לרבות הכנת דוחות תקופתיים, רבעוניים ומיידיים.

טרם הצטרפותו למשרד, ספיר עבד במשרד בוטיק המתמחה בתחום שוק ההון.